برده حشری جندمو چون به حرفام گوش نمیداد تنبیهش کردم به اخ و اوخ افتاد…